صفحه اصلی  >   دانلودها
Loading the player ...
متن خود را اینجا وارد کنید.
فیلم اموزشی هنر اموزان تونل باد (سطح سه) پرواز به حالت نشسته - مراحل ۱ تا ۷
فیلم اموزشی روش جمع کردن و در دست گرفتن پایلوت شوت در پرش ایستگاهی Base Jump
کتابچه راهنما تعمیر و نگهداری چتر - ۲۰۱۵ - Parachute Rigger Handbook
iconDownloadPlaySize
icon PRH.pdf 34.07 MB

فیلم و عکس بسته بندی و جاگذاری پایلوت شوت در چتر سقوط ازاد
آیین نامه چتربازی انجمن چتر بازی آمریکا - SIM 2014-2015
iconDownloadPlaySize
icon Man_SIM_2014.pdf 6.25 MB

فیلم اموزشی هنر اموزان تونل باد (سطح یک) مراحل ۱ تا ۷
فیلم اموزشی هنر اموزان تونل باد (سطح دو) پرواز به پشت - مراحل ۱ تا ۱۱
iconDownloadPlaySize
icon حفظ وضعیت پایدار- ۱-.mp4 Play 5.13 MB
icon دور زدن-۲-.mp4 Play 6 MB
icon حرکت رو به جلو و عقب-۳-.mp4 Play 6.87 MB
icon -حرکت رو به بالا وپایین-۴-.mp4 Play 6.56 MB
icon حرکت به طرفین-۵-.mp4 Play 6 MB
icon ورود به تونل باد-۶-.mp4 Play 5.09 MB
icon تغییر از حالت پرواز عادی به پرواز به پشت-۷- .mp4 Play 5.22 MB
icon تغییر از حالت پرواز به پشت به حالت عادی-۸-.mp4 Play 5.06 MB
icon (back flip) تغییر حالت از وضعیت عادی به پرواز به پشت از عقب ۹-.mp4 Play 4.1 MB
icon (front flip) تغییر حالت از وضعیت پرواز به پشت به حالت عادی از جلو-۱۰-.mp4 Play 3.46 MB
icon راه رفتن داخل تونل باد-۱۱-.mp4 Play 4.93 MB

جدول ارتفاع، زمان و اندازه پایلوت شوت در پرش از ارتفاع ثابت Basejump
iconDownloadPlaySize
icon base chart.pages.pdf 33.09 KB