منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiranskydiving.com3/1/2021 11:28:44 PMfaاکبر پورعبدالعلی 1394/10/02http://iranskydiving.com/fa/News/item/سایر گزینه ها/ با پیشکسوتان وجوانان/92/اکبر پورعبدالعلی 1394/10/02 محمود شیرازی نیا1394/09/09http://iranskydiving.com/fa/News/item/سایر گزینه ها/ با پیشکسوتان وجوانان/86/ محمود شیرازی نیا1394/09/09زندگینامه شادروان اصغر بهرامی از بنیانگذاران چتربازی ایران ( به روایت فرزند ایشان ، بیژن بهرامی )1394/07/17http://iranskydiving.com/fa/News/item/سایر گزینه ها/ با پیشکسوتان وجوانان/83/زندگینامه شادروان اصغر بهرامی از بنیانگذاران چتربازی ایران ( به روایت فرزند ایشان ، بیژن بهرامی )1394/07/17عباس هاشم زاده1394/03/13http://iranskydiving.com/fa/News/item/سایر گزینه ها/ با پیشکسوتان وجوانان/69/عباس هاشم زاده1394/03/13جعفر قاسم زاده و عباس باشی زاده1394/01/30http://iranskydiving.com/fa/News/item/سایر گزینه ها/ با پیشکسوتان وجوانان/68/جعفر قاسم زاده و عباس باشی زاده1394/01/30فاطمه اکرمی1394/01/26http://iranskydiving.com/fa/News/item/سایر گزینه ها/ با پیشکسوتان وجوانان/67/فاطمه اکرمی1394/01/26